Våra forskningsprojekt

1. Efter deportationen

Detta är en studie om deportationens efterföljande konsekvenser. Den fokuserar på vad som händer med asylsökanden efter deportationen från Sverige och deras erfarenheter av det. Trots att det vetenskapliga intresset för förvar och deportation växer, är forskningen om det som händer efter deportationen ännu knapp.

Projektledare: Professor Shahram Khosravi.

Mer om "Efter deportationen"

2. Arga vita män?

Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner​.

ProjektdeltagareMattias Gardell  (CEMFOR), Heléne Lööw (historia, Uppsala universitet), Simon Lindgren och Samuel Merrill (DIGSUM/UmU).

Finansiär: Vetenskapsrådet (ca 4 000 000 kr).

Mer om "Arga vita män"

3. Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid

Projekt syftar därför till att undersöka hur vetenskapen använt sig av olika illustrationspraktiker för att gestalta människan som art och ras. 

Projektledare: Ulrika Kjellman.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 000 000 kr.

Mer om illustrationer 

4. Metodologiska laboratorier

Syftet med projektet är att utveckla etiskt och vetenskapligt hållbara metoder, för att mäta diskriminering på grund av ras, etnicitet och religion på nationell nivå.

ProjektdeltagareEdda Manga (MKC), Mattias Gardell, (CEMFOR, UU), Alireza Behtoui (sociologi, SU), René Leon Rosales (MKC).

Finansiär: Vetenskapsrådet, 5 000 000 kr.

Mer om Metodologiska Lab

5. Radikalisering och våldsbejakande extremism

Syftet med projektet är att undersöka framväxten, omständigheterna kring, och konsekvenserna av, talet om radikalisering/våldsbejakande extremism på fyra arenor: politiken, säkerhetstjänsten, akademin och nyhetsmedia.

Projektledare: Per-Erik Nilsson.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 3 000 000 kr.

Mer om projektet

6. Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat

Dálkke betyder ”väder” på lulesamiska. Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat  är finansierat av FORMAS inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat och arbetar för att etablera forskningsfältet Urfolksperspektiv på klimat, i Sverige och internationellt.

Med vår grund i  urfolks- och genusperspektiv, urfolksmetodologier/teorier, rasismforskning och i en tvärvetenskaplig miljö med humaniora, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, och med ledning av forskare som själva är urfolk bedriver vi forskning och utvecklar även tekniska, sociala och sociotekniska innovationer och lösningar i förhållande till de utmaningar som följer med klimatförändringar och beroende av fossila bränslen.

Geografisk utgångspunkt är inom detta projekt i Sábme -  samiskt territorium - på svensk sida. Jämförelser görs och samarbete sker över nationsgränserna som korsar Sábme samt övriga urfolksterritorier.  

Projektets referensummer är FORMAS Dnr 2017-01923, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat och leds av Fil Dr May-Britt Öhman. Projektet  samverkar med ”Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi”, FORMAS framtida forskningsledare Dnr 2016-01039, också under ledning av May-Britt Öhman. 

Projektledare: May-Britt Öhman.

Läs mer här

7. Koloniala dåtider, koloniala samtider – Nation, territorium och expansionsfront i det samtida Brasilien

Projektet utforskar kategorin índio i föreställningar om Brasilien, i det förflutna såväl som i samtiden. Genom att undersöka både idén om índion som ett nationens mytiska ursprung, och hur sådana bilder aktiveras inte bara i koloniala diskurser utan också i indigen dekolonial mobilisering, läggs i projektet särskild vikt vid den koloniala expansionens samtidighet i Brasilien: existensen av en aktiv expansionsfront i norr, såväl som flera icke-koloniserade – i officiell terminology “isolerade” – samhällens fortsatta sociala liv.

Den teoretiska utgångspunkten är att genom den koloniala expansionens samtidighet, ställs själva begreppet om det politiska i senmoderniteten på spel. Expansionsfrontens existens har därför implikationer för hur samhället och det politiska som sådant kan föreställas.

ProjektledarePatricia Lorenzoni.

Finansiär: Projektet har finansierats av Hilding Svahns fond för Latinamerikastudier samt Riksbankens Jubileumsfond.

   

8. Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA

Forskningsprojektet undersöker samtida arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

Projektdeltagare: Daniel Strand (CEMFOR), Anna Källén (Stockholms universitet), Andreas Nyblom (Stockholms universitet).

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, 8 000 000
Anslagsförvaltare: Stockholms universitet

Om Arkeogenetisk forskning

9. Väntan

Studien handlar om papperslösa migranters väntan på uppehållstillstånd i Sverige. Den fokuserar på deras uppfattningar om tid och hur deras 'irreguljära' status uttrycks medan de väntar.

Projektledare: Professor Sharham Khosravi.

Mer om "Väntan"

10. Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner

Hur ser kopplingen ut mellan migration och rasism? På vilket sätt kan mödrars överföring av minnen, värderingar samt materiella och symboliska resurser till sina söner och döttrar bidra till att hantera vardagsrasism och diskriminering? Projektets övergripande syfte är att undersöka invandrade kvinnors erfarenheter av moderskap i ljuset av rasifierande praktiker i arbetsliv, i boende och inom familjen och faster uppmärksamheten på kulturella, värderingsmässiga och materiella överföringar mellan olika generationer.

Projektets frågeställningar berör tre centrala områden: a) vilka förståelser av rasism formar kvinnors erfarenheter som mödrar och hur påverkas dessa förståelser av politisk bakgrund, kulturell tillhörighet eller religiös trosuppfattning? b) vilka strategier mot rasism återfinns i kvinnors berättelser om moderskap och hur pass internaliserade är dessa strategier inom grupper, familjer, släkt och grannskap? c) hur är det förflutna, nuet och framtiden artikulerade i berättelser som mödrar överför till sina barn och vilka uppfattningar om rasism förmedlas i dessa berättelser?

Projektdelatagare: Paulina de los Reyes (Projektledare, Stockholms Universitet), Irene Molina (CEMFOR, UU), Diana Mulinari (Lunds Universitet) 

Finansiär: Vetenskapsrådet (Projektbidrag för forskning om rasism) 

Mer om invandrade mödrar